Księgi Jozuego i SędziówWielkie wydarzenia historyczne
od czasu wejścia ludu Izraela do Ziemi Świętej

 • Księgi Jozuego i Sędziów  1I stało się po śmierci Mojżesza, sługi Wiekuistego, że oświadczył Wiekuisty Jozuemu, synowi Nuna, który był usługiwał Mojżeszowi, i rzekł:  

  2Mojżesz, sługa mój umarł; teraz przeto wstań a przepraw się przez ten Jordan, ty wraz z całym tym ludem, do ziemi, którą oddać chcę im – synom Israela.  

  3Każde miejsce na którem stanie stopa nogi waszej, wam je oddam, jakom przyobiecał Mojżeszowi.  

  4Od puszczy tej i tego Libanu, aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat – cała ziemia chitejska – aż do morza Wielkiego na zachodzie sięgnie dziedzina wasza.  

  5Nie ostoi się nikt przed tobą po wszystkie dni żywota twego; jakom był z Mojżeszem tak będę z tobą; nie odstąpię cię ani cię opuszczę.  

  (…)

  Księga Jozuego

  1I zaśpiewała Debora i Barak, syn Abinoama, dnia onego w te słowa:

  2Gdy stargały się więzy w Izraelu, stawił się ochoczo lud, za to wysławiajcie Wiekuistego!

  3Posłuchajcie królowie, uważajcie książęta! Wiekuistemu ja śpiewam, nucę Wiekuistemu, Bogu Izraela.

  4Wiekuisty! gdyś wystąpił z Seiru, gdyś kroczył z pól Edomu, ziemia drżała, niebiosa ociekały, chmury też ociekały wodą.

  5Góry topniały przed obliczem Wiekuistego, tam ów Synaj przed obliczem Wiekuistego, Boga Izraela!

  (…)

  Księga Sędziów

  Zamów Księgi